Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością, realizujących:

 •     roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 •     edukację na poziomie szkoły podstawowej,

Do placówki mogą uczęszczać uczniowie w wieku od 3 do 25 r. ż. z: niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami wzroku i słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na sprzężoną niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym. Praca z uczniem odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno terapeutycznego modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.

Możliwość korzystania ze stołówki (posiłków) oraz możliwości organizacji dowozu uczniów na zajęcia z gmin przyległych.

Ośrodek oferuje specjalistyczne zajęcia prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół terapeutyczny.
Są to m.in.:

 •     terapia neurologopedyczna oraz logopedyczna,
 •     terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 •     terapia pedagogiczna,
 •     terapia EEG Biofeedback,
 •     Stosowana Analiza Zachowania,
 •     niedyrektywne metody terapeutyczne,
 •     alternatywne formy komunikacji,
 •     fizjoterapia, w tym terapia z wykorzystaniem metody Vojty,
 •     artterapia.

Wychowankowie Ośrodka korzystają również z dodatkowych form rehabilitacji, dzięki środkom pozyskiwanym z PFRON oraz innych funduszy. Są to m.in.: hipoterapia, terapia wspomagająca z użyciem psów, muzykoterapia, choreoterapia, trening kompetencji społecznych.