Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

 

S T A T U T
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym
„ Bratek” w Barlinku
po zmianach z dnia 24 października 2023roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” zwane dalej
Stowarzyszeniem jest organizacją społecznie użyteczną pomagającą w
rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i dorosłych z szeroko pojętą
niepełnosprawnością oraz ich rodzin, a także rehabilitacją zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych.
2. Działalność określona w punkcie 1 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” jest stowarzyszeniem osób
fizycznych.
4. Stowarzyszenie, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z porządkiem
prawnym i ustrojem Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i ma osobowość prawną.
6. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować
interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
2. Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Barlinek.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników,
w tym swoich członków.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę na
rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach
z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności w związku
z pełnioną funkcją.
Rozdział II
Cele i środki działalności
§ 4
1. Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób
niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach
dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej
i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię
i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę i terapię środowisk zagrożonych
patologią, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową,
nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych
patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby
niepełnosprawne i zagrożone patologią.
3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów
obowiązujących przepisów prawa poprzez:
a) Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi instytucjami,
placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
politycznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
b) Organizowanie i prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze szkolno-
wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
c) Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami
finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 1%
odpisów od podatku, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji państwowych
i społecznych, subwencji.
d) Informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu
o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.
e) Organizowanie imprez okazjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych.
f) Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami
oświaty i służby zdrowia.
g) Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw
fachowych dotyczących niepełnosprawności i zagrożeń patologią.
h) Prowadzenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych form wsparcia poprzez
szkolenia zawodowe, przygotowania do pracy oraz podjęcia aktywności
zawodowej.
i) Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i
zagrożonych patologią.
j) Organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń
oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.
k) Działalność, o której mowa w pkt. 1 i 2 nie może być prowadzona wyłącznie
na rzecz członków Stowarzyszenia.
l) Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez działalność dobroczynną
i charytatywną dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz rodzin
zagrożonych patologią.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel
polski, który zgłosi pisemną deklarację, o przystąpienie do Stowarzyszenia
i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu, potwierdzoną przez uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
b) Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
c) Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
b) Regularnie opłacać składki członkowskie.
c) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 6
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia lub idei, do realizacji których powołane zostało
Stowarzyszenie.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki członka
zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
§ 7
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) Dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
b) Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
- nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, mimo
pisemnego upomnienia,
- naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia,
- skazania prawomocnym wyrokiem na dodatkową karę pozbawienia praw
publicznych.
2. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie 30
dni od podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia do Walnego
Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§ 8
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W razie zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 50% składu organu
pochodzącego z wyboru.
4. Kadencja członka władz Stowarzyszenia powołanego w trakcie trwania kadencji
pozostałych członków upływa z chwilą zakończenia się kadencji pozostałych
członków.
§ 9
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. Zwoływane jest co rok.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni
i honorowi.
3. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest
obecność połowy ogółu członków. W razie braku quorum następuje otwarcie
drugiego terminu zebrania w pół godziny po pierwszym terminie, gdzie uchwały
zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
4. Uchwały dotyczące zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają
większością głosów przy obecności ¾ ogółu członków Stowarzyszenia.
5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając pisemnie,
telefonicznie lub drogą mailową uczestników zebrania o jego terminie, miejscu
i programie.
7. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zajmuje się sprawami dla których zostało
zwołane. Zwołuje je zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia.
§ 10
Walne Zebranie ma następujący zakres działania:
1. Uchwala program działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Decyduje w sprawach udzielania lub nie udzielania absolutorium Zarządowi na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybiera władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną.
5. Uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia.
6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu. Uchwały Walnego Zebrania są w tym
zakresie ostateczne.
7. Podejmuje inne uchwały, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
8. Decyduje o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji.
9. Uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków oraz wytyczne i regulaminy
wewnętrzne w tym regulaminy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Ustala wysokość składek członkowskich.
§ 11
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków określonej na daną kadencję
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów, decyduje głos
przewodniczącego Zebrania.
§ 12
1. Zarząd składający się z 4-5 osób, wybiera ze swego składu prezesa,
2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami.
3. Zebrania Zarządu zwoływane są przez jego Prezesa lub przez jego wiceprezesów
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. W składzie Zarządu co najmniej 50% wszystkich członków powinno być
pracownikami pedagogicznymi.
5. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie byli skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 13
Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością i realizowanie zadań Stowarzyszenia zgodnie ze
Statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie planów budżetu Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich
wykonywaniem.
4. Podejmowanie decyzji finansowych dotyczących Stowarzyszenia.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania oraz opracowanie sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia, wykonywania budżetu i stanu finansowego, a także
przygotowanie innych materiałów na Walne Zgromadzenie Członków.
6. Określanie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia z władzami
państwowymi i pozarządowymi, samorządowymi organizacjami politycznymi i
społecznymi oraz zakładami pracy.
7. Powoływanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania
Stowarzyszenia.
§ 14
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 osób wybiera ze swego składu
przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
pod względem celowości, rzetelności prawidłowości oraz zgodności
z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków
b) Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności
Stowarzyszenia ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania na najbliższym
jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać
wyjaśnień a w ciągu roku sprawdzić czy wnioski zostały zrealizowane.
c) Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu o których to musi być każdorazowo powiadamiana
pisemnie z czternastodniowym wyprzedzeniem
d) Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzenia sprawozdań ze swych
czynności i przedstawienie tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym
Zebraniu Członków, w tym udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
f) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
g) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok
budżetowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie środki finansowe
przechowywane będą na rachunku bankowym.
§ 16
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa
majątkowe i środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) Składek.
b) Darowizn, spadków, zapisów, odpisów 1% od podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych oraz nawiązek sądowych, a także innych dochodów
z kapitału.
c) Dotacji z budżetu Państwa.
d) Środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.
e) Środków uzyskanych z tytułu odsetek od środków finansowych
zgromadzonych na rachunkach bankowych.
f) Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.
g) Zarząd Stowarzyszenia przedstawia coroczną informację o źródłach
finansowania Stowarzyszenia w roku poprzednim oraz o otrzymanej
z Budżetu Państwa dotacji. Informacje te są sporządzane na podstawie
zbiorczego sprawozdania finansowego Zarządu na każdy rok.
h) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
i) Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego
w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych
wymienionych w § 4 pkt.1
j) Cały dochód Stowarzyszenia uzyskany w wyniku działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.
3. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne,
w ciągu 6 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
5. Dla realizacji celów statutowych i realizacji inwestycji służących tym celom,
w tym nabywania nieruchomości, Stowarzyszenie może zaciągać pożyczki
i kredyty na podstawie uchwały Zarządu.
6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce powyżej 15 tys. euro.
§ 17
Do reprezentowania Stowarzyszenia przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.
Zobowiązanie musi mieć formę pisemną. Do reprezentowania Stowarzyszenia przy
dokonywaniu wszystkich innych czynności prawnych i faktycznych upoważniony
jest Prezes Zarządu lub wskazani przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia.
§ 18
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę
w sprawie przekazania majątku.
§ 19
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.